SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI NAGRADNIH IGER DOSTOP PLUS D.O.O NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Organizator

Dostop Plus d.o.o, Preloge 2c, 2316 Zgornja Ložnica. Matična številka: 8610991000, davčna številka: SI51294788. Veljavni elektronski naslov podjetja: info@tundra.si, telefon: 041905002

Splošna pravila in pogoji nagradnih iger Dostop Plus d.o.o. (v nadaljevanju organizator) na družbenih omrežjih se nanašajo na nagradne igre, ki potekajo na povezavah https://www.facebook.com/retrievershop.si in https://www.instagram.com/retrievershop.si/. Posamezna nagradna igra traja le v obdobju, ki je za vsako posamično nagradno igro naveden v objavi konkretne nagradne igre.

Nagrade

Nagrada je storitev ali izdelek, vključen v objavo na družbenem omrežju Facebook in Instagram.

V vrednosti nagrade je že vštet DDV.

Kako sodelovati?

Sodeluje se z odgovorom na nagradno vprašanje oz z v objavi navedenim odzivom na poziv za sodelovanje, objavljenim na https://www.facebook.com/retrievershop.si in https://www.instagram.com/retrievershop.si/.  Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

S sodelovanjem sodelujoči potrjuje sprejemanje in strinjanje s »Splošnimi pravili in pogoji nagradnih iger podjetja Dostop Plus d.o.o. na družbenih omrežjih«.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s polno poslovno sposobnostjo, ki so polnoletne in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Sodelujoči s sprejemanjem »Splošnih pravil in pogojev nagradnih iger podjetja Dostop Plus d.o.o.  na družbenih omrežjih« v času nagradne igre dovoljuje hrambo in obdelavo osebnih podatkov za namene, opredeljene v poglavju »Zasebnost in varstvo podatkov«.

Zaposleni ter študenti, ki delajo pri organizatorju nagradne igre in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) v nagradnih igran na družbenih omrežjih podjetja Dostop Plus d.o.o. ne morejo sodelovati.

Obvestilo o rezultatih nagradne igre ter prevzemu nagrad

Rezultati nagradne igre

Pod objavo na družbenem omrežju bodo navedena imena nagrajencev, s čimer se smatra, da so nagrajenci prejeli obvestilo in so dolžni v roku 10 dni po objavi na družbenem omrežju posredovati podatke za izročitev nagrade in sicer: ime, priimek in elektronski naslov. V primeru, da podatkov ne posreduje, se šteje, da se nagrajenec odpoveduje pravici do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do izžrebanca.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter uporabniškega imena na Facebooku in Instagramu.

Podelitev nagrad

Nagrade bodo podeljene tako, da jih bodo nagrajenci nagrado osebno (z osebnim dokumentom) prevzeli na sedežu izvajalca nagradne igre. Nagrado je potrebno prevzeti v roku 30 dni od dneva objave nagrajencev na družbenih omrežjih. Ali pa se bodo nagrajenci po dogovoru z organizatorjem dogovorili za drugačen prevzem nagrade.

Organizator bo skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2, Ur. L. RS, št. 117/2006 z vsemi spremembami in dopolnitvami) za nagrajenca plačal akontacijo dohodnine od prejete nagrade. Morebitna doplačila dohodnine, glede na letno dohodninsko odločbo, gredo v breme nagrajenca.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in se v zvezi s tem se strinjajo, da bodo organizatorju posredovali vse potrebne podatke.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre ali da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade ali nagrajenec ni posredoval zahtevanih podatkov, kot določeno v poglavju »rezultati nagradne igre«.

V izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, navedenih v poglavju »končne določbe«, si organizator pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagrade ne podeli.

Izključitev iz nagradne igre

Organizator si v primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.
Izključene bodo osebe, ki bi z manipulacijo pridobivale korist (npr. fizična oseba z več profili) kot tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.).

Osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb brez njihove vednosti so lahko izključene iz nagradne igre. Poleg tega se za kršitev šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.
V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

Zasebnost in varstvo podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, podprta, sponzorirana ali organizirana s strani podjetja Facebook. Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@dostoplus.si.
Sodelujoči v nagradnih igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

  • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
  • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
  • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
  • podelitve nagrad.

Z osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«).

Vsak sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.
V primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov lahko sodelujoči kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: info@tundra.si.

Od nagrajencev bo organizator nagradne igre po opravljenem žrebu naknadno pridobil in dopolnil zbirko osebnih podatkov z naslednjimi podatki:

  • naslov stalnega oz. začasnega bivališča
  • davčno številko.

Odgovornost organizatorja

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator nagradne igre je Dostop Plus d.o.o, Preloge 2c, 2316 Zgornja Ložnica. Organizator ne odgovarjajo za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Ne odgovarja niti za škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve, odstopa ali napak v delovanju družbenih omrežij, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe omrežij, ni odgovoren za nedosegljivost strežnika, za tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (npr. izpad električne energije). Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki in ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Z osebnimi podatki organizator ravna skrbno, kot opisano v poglavju »Zasebnost in varstvo podatkov« in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.). Tudi ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas preko naših kontaktnih podatkov. Zahteveh bomo obdelali v roku 30 dni. V izjemnih primerih, predvsem ko gre za kompleksnejše zahtevke, imamo pravico ta rok podaljšati za dva dodatna meseca. V primeru, da bi bilo takšno podaljšanje potrebno, in pa o razlogih zanj vas bomo seveda obvestili.

Svoje podatke v spletni trgovini lahko pregledate in popravite v zavihku “Moj Račun”.

Pritožbe

Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na info@dostoplus.si

Odločitev organizatorja glede nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili igre, ne bodo upoštevani.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bi mogel vplivati, prekine nagradno igro in spremeni splošne pogoje, razveljavi posamezno nagradno igo in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji prične ponovno ali se odloči, da bo nagradno igro prekinil in nagrad ne bo podelil. O morebitnih spremembah bo organizator udeležence obveščal z objavami na družabnih omrežjih (Facebook in Instagram). V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.
Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, posebno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.

Preloge, 23.1.2023